ימי הבראההזכאות לימי הבראה היא לעובד אשר השלים שנת עבודה אחת לפחות. תעריף:

מגזר פרטי - 378 ש"ח ליום
מגזר ציבורי - 449 ש"ח ליום (06/2020)

 

עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד מעביד, וזאת לגבי תקופה של עד שבע שנים שלפני תום תקופת עבודתו, אם לא קיבל את קצובת ההבראה עבור אותה תקופה במהלך עבודתו. בעבר ניתן היה לתבוע דמי הבראה עד שתיים לאחר סיום ההעסקה. הסכם שנחתם האריך את התקופה לשבע שנים.

 

 

ותק/ענף כללי מתכת בניין

חקלאות

(עובד קבוע)

חקלאות

(חודשיים)

עץ

ראשונה

5

5

7

7

11

5

שנייה

6

6

7

7

13

6

שלישית

6

6

7

7

13

6

רביעית

7

7

7

7

13

7

חמישית

7

7

7

7

15

7

שישית

7

7

8

7

16

7

שביעית

7

7

8

7

16

7

שמינית

7

7

9

8

16

7

תשיעית

7

8

9

9

16

7

עשירית

7

8

10

10

16

7

אחת עשרה

8

9

10

10

16

9

שתים עשרה

8

10

10

10

16

9

שלוש עשרה

8

10

10

10

16

9

ארבע עשרה

8

10

10

10

16

9

חמש עשרה

8

10

10

10

16

9

שש עשרה

9

10

10

10

16

9

שבע עשרה

9

10

10

10

16

9

שמונה עשרה

9

10

10

10

16

9

תשע עשרה

9

10

10

10

16

9

+ עשרים

10

10

10

10

16

10