נסיעות

תעריף המקסימום להחזר הוצאות נסיעה לעובד הוא 22.60 ₪ ליום החל מ 4/2016.

כל עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי לקבל ממעסיקו השתתפות בדמי הנסיעה עד לתעריף הנ"ל, בעד כל יום עבודה בפועל שבו השתמש בתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו.

המבחן לזכאותו של עובד לתשלום דמי נסיעה הנו "מבחן ההיזקקות", שמשמעו היא שרק עובד הזקוק לתחבורה על מנת להגיע למקום עבודתו יהא זכאי לתשלום.

 

נקבע  כי חזקה על עובד, המתגורר במרחק שאינו עולה על 500 מטרים ממקום עבודתו, שהוא מרחק הליכה סביר, שאינו זקוק לתחבורה ציבורית .

 

הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס מינוי חודשי מוזל ממקום מגורי העובד למקום עבודתו, על יסוד כרטיס הנחה של כמה נסיעות, אם קיים כרטיס הנחה כזה. עובד הנזקק לנסיעה ביותר מאוטובוס אחד כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי להשתתפות מעסיקו בהוצאות הנסיעה בגבולות הסכום המקסימאלי (22.60 ₪) גם בעד הנסיעה הנוספת, אם הוא חייב לנסוע באוטובוס השני, שלוש תחנות עירוניות נוספות לפחות כדי להגיע למקום עבודתו.

 

החזר ההוצאות לא ישולם למי שמוסע לעבודה על חשבון המעסיק או מטעמו. אם מוסע העובד לכיוון אחד בלבד (לעבודה, או ממנה) יהיה זכאי עד למחצית הסכומים הנ"ל.

 

בכל הנוגע להמרת הזכות להחזר נסיעות בתשלום אחר נפסק כי כאשר מדובר בזכות, הנובעת מכוח חוק מגן, או מכוח צו הרחבה, כמו דמי נסיעות, לא ניתן לגרוע ממנה בחוזה אישי, ואין תוקף לוויתור עליה. אולם, ניתן לקבוע זכות שונה ממנה בחוזה אישי, ובלבד שהזכות מכוח החוזה האישי מיטיבה עם העובד.

 

צו ההרחבה קובע כי עובד הנעדר מעבודתו מסיבה כלשהי אינו זכאי להחזר הוצאות נסיעה בעד תקופת היעדרותו.

החזר הוצאות נסיעה המשולם לעובד מהווה הכנסת עבודה החייבת במס.

 

 

נסיעות