עיקול מהשכר (מעודכן לשנת 2022)

 

להלן שכר העבודה אשר אינו ניתן לעיקול העברה או שיעבוד:

 

 מצב משפחתי

 סכום

 יחיד או אלמן בלי ילדים

 2,254

שני בני זוג

 3,381

שני בני זוג שעמם ילד

 3,922

שני בני זוג שעמם שני ילדים לפחות

 4,462

יחיד שעמו ילד

 3,686

יחיד שעמו שני ילדים לפחות

 4,588

  

הסכומים הנ"ל אינם ניתנים לעיקול בהתאם לסעיף 8 של חוק הגנת השכר התשי"ח- 1958

ובהתאם לתוספת של סעיף 5 (א) לחוק הבטחת הכנסה התשמ"א - 1981.

 

אם הסכום האמור עולה על 80% משכר העבודה החודשי של העובד, יקטן הסכום

שאינו ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד, לכדי 80% משכר העבודה החודשי.

 

אם שכר העבודה משתלם על בסיס של יום יהיה הסכום שאינו נתן לעיקול, להעברה

או לשעבוד משכר העבודה היומי - החלק העשרים וחמישה מהסכומים הנ"ל.

 

במקרה של עיקול, העברה או שעבוד לשם תשלום מזונות יש לעקל את מלוא השכר.

 

הנתונים באשר למשפחות בהן יותר משני בני זוג לקוחים מנתוני ביטוח לאומי, ומכוונים למגזרים בהם הביגמיה מקובלת.

 

"ילד" - כהגדרתו בסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי.  

 

 

  

 

 

עיקול מהשכר