פיצויים

 

להלן נקודות התייחסות עיקריות לעניין פיטוריו של עובד.

השלבים בפיטורי עובד :

 1. תמסר / תשלח לעובד הודעת זימון לישיבת שימוע בשל הכוונה לפטר אותו מהעבודה.
 2. יערך לעובד שימוע לגביו ונוהל פרוטוקול כתוב. במהלך השימוע ינמק המעסיק את
 3. הסיבות לפיטורין ותינתן לעובד הזדמנות לטעון את טענותיו.
 4. באם יוחלט לפטר את העובד: 

א. תמסר לנו הודעת פיטורין מיידית.

או -

ב. תמסר לו הודעת פיטורין כהודעה מוקדמת תוך עבודה עד יום הפיטורין.

 

מועד הפסקת עבודתו של עובד :

 1. יום הפסקת יחסי עובד ומעביד.
 2. המועד שנקבע לתשלום פיצויי הפיטורים על פי הוראת הסכם קיבוצי או הסדר אחר.


מועד תשלום פיצויי הפיטורין לעובד :

יש לשלם פיצויי פיטורים תוך 15 יום, אם לא, יראו הפיצויים כמולנים . ואולם כיום טופס 161 החדש והטיפול במשרדי פקיד השומה לא מאפשרים בעצם השלמת הליך פיטורין כה מהיר.

פיצויים

 

איסור פיטוריו של עובד המשרת במילואים :

חל איסור על מעסיק לפטר עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים. אם פוטר העובד - הפיטורים מבוטלים. במקרה בו שירות המילואים עולה על יומיים רצופים, חל איסור על מעסיק לפטר עובד גם בתקופה של 30 ימים לאחר תום שירות המילואים, אלא בהיתר של ועדת תעסוקה. הוועדה תיתן היתר אם יוכיח המעסיק כי הפיטורים המבוקשים אינם בשל שירות המילואים. במניין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים לא יבואו ה-30 יום הנ"ל, כלומר לא ניתן לחפוף את ימי ההודעה המוקדמת עם 30 הימים מתום שירות המילואים, בהם חל איסור לפטר את העובד.

עובד הנמצא בתאונת עבודה או מחלה:

אין כל איסור בחוקי העבודה לפטר עובד בתקופה בה העובד מקבל דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי (לאחר תאונת עבודה) או בתקופה בה עובד חולה ונעדר בעקבות מחלתו. כאשר מעביד מפטר עובד תוך מתן הודעה מוקדמת, באופן שבתקופת ההודעה המוקדמת העובד ממשיך לעבוד, ובמהלך תקופת ההודעה המוקדמת העובד חלה או כאשר מעביד מפטר עובד במהלך תקופת מחלה ? מחד, אין איסור בחוק לחפוף בין הודעה מוקדמת לבין מחלה.

זכאות לפיצויי פיטורין למרות התפטרות העובד :

 1. העובד הגיע לגיל פרישה.
 2. התפטרות לרגל מצב בריאותי לקוי - עובד שהתפטר לרגל מצב בריאותו או מצב בריאותו של בן משפחתו, ולאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין הייתה סיבה מספקת להתפטרות, התפטרותו דינה כפיטורים לעניין פיצויי פיטורים. בן משפחה = בן זוג (לרבות - ידוע בציבור), ילד (לרבות מאומץ או חורג), הורה, נכד, סב או הורה של בן זוג הגר עמו ועיקר כלכלתו עליו.
 3. התפטרות של יולדת - עובדת שהתפטרה, תוך 9 חודשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה, או אימצה ילד שטרם מלאו לו 13 שנה (ובלבד שניתן צו אימוץ), יראו את התפטרותה, לעניין חוק זה, כפיטורים. צוין כי, אב עובד יכול להתפטר תוך 9 חודשים מיום שנולד ילדו, על מנת לטפל בילד, והתפטרותו תזכה אותו בפיצויי פיטורים עפ"י סעיף 7 לחוק פיצויי פיטורים ובתנאי שהתקיים בו אחד מאלה: א. בת זוגו של העובד הועסקה כעובדת במשך 6 חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום התפטרותו.
 4. הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו.
 5. בת זוגו של העובד הייתה עובדת עצמאית במשך 12 חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום הלידה, ולא הפסיקה את עיסוקה לצורך טיפול בילד.
 6. התפטרות עובד בעקבות העתקת מקום מגורים למרחק של יותר מ 40 ק"מ ממקום העבודה.
 7. התפטרות מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה.
 8. התפטרות עובד בגילך פרישה, או התפטר לאחר גיל פרישה.
 9. התפטרות עובד עונתי לאחר שעבד 3 עונות.
 10. התפטרות עובד בשל גיוסו לצה"ל ? שירות בטחון שירות קבע.
 11. פטירתו של עובד.
 12. פטירתו של מעסיק אשר גרמה להפסקת עבודה או פשיטת רגל של מעסיק.