פנסיה מקיפה חובה

 

הסכם בדבר ביטוח פנסיוני מקיף לכלל העובדים במשק נחתם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים וההסתדרות. מטרת ההסכם - להחיל על כלל המשק חובת בטוח פנסיוני ולבטח את העובדים. ההסכם יהיה תקף לאחר שיפורסם צו הרחבה שיחיל אותו על כלל המשק לרבות הסקטור הפרטי.

כל עובד יהיה זכאי להיות מבוטח ולבחור בבטוח בקופת פנסיה מקיפה לרבות קופת גמל לקצבה, ובלבד שהקופה תכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות.
המועד הקובע לתחולת ההסכם הינו 1.1.2008, או מועד תחילת עבודתו של העובד במקום העבודה, לפי המאוחר מבין השניים, ובכפוף לכניסתו לתוקף של צו ההרחבה.
העובד יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני מיד בתום 6 חודשים מתחילת העסקתו. עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו. ההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס, לפי המוקדם מביניהם, למפרע מיום תחילת עבודתו אצל המעסיק.
עובד שביום 1.1.2008 מועסק 9 חודשים ויותר, ביצוע ההפרשות בגינו יחל ביום 1.1.2008 או במועד כניסתו לתוקף של הסכם זה, לפי המאוחר מבין השניים.
(משנת 2009 6 חודשים).


הוראות ההסכם לא יחולו על עובד שיש לו הסדר פנסיה מיטיב, לא יחול על מי שפרש מעבודה ומקבל קצבה ומי שטרם מלאו לו - באישה 20 ובגבר 21 שנים.
חובת הביטוח הפנסיוני תחול על השכר המשולם לעובד ורכיביו, כמשמעם בחוק ובתקנות פיצויי פיטורים, או השכר הממוצע במשק כפי שיעודכן מעת לעת (7,928 ש"ח נכון לחודש ינואר 2009), לפי הנמוך מבין השניים. שיעורי ההפרשות ישולמו מדי חודש בחודשו, בשיעור עולה עפ"י האופן הר"מ ( הטבלא באחוזים ) :

פנסיה
 
תקופה הפרשות המעביד הפרשות העובד

הפרשות המעביד

לפיצויים

סה"כ

 1.1.2008

 0.833

 0.833

 0.834

 2.5

 1.1.2009

 1.66

 1.66

 1.68

 5

 1.1.2010

 2.5

 2.5

 2.5

 7.5

 1.1.2011

 3.33

 3.33

 3.34

 10

 1.1.2012

 4.16

 4.16

 4.18

 12.5

 1.1.2013

 5

 5

 5

 15

 1.1.2014

 6

 5.5

 6

 17.5

 7.2016

6.25

5.78

6

18

 1.2017

6.5

6

6

18.50

 

הפרשות נוספות לפיצויי פיטורין ועד ל 8.33% יכול המעסיק להפריש לקופה אישית ע"ש העובד או קופה מרכזית לפיצויים.

לחלופין ישלם המעסיק לעובד השלמת פיצויים בעת פיטוריו שלא מקופת פיצויים.

תשלומי המעביד לפיצויי פיטורים לפי ההסכם יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים, בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים,

התשכ"ג -1963 (להלן - חוק פיצויי פיטורים), בגין השכר, הרכיבים, התקופות

והשיעורים בגינם נעשתה ההפרשה בלבד. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של עובד לתשלום פיצויי פיטורים

בגין שכר ו/או רכיבים ו/או תקופות ו/או שיעורים אשר בגינם  לא בוצעו הפרשות לפיצויי פיטורים ( שכר גבוה ו/או תקופה שקדמה להסכם ).

ההפקדות ותשלומי המעביד עבור רכיב פיצויי הפיטורים לא תוחזר למעביד, למעט במקרה בו העובד משך כספים מקופת גמל

לפני שהיה זכאי לקבל כספים מקופת הגמל לפי תקנון הקופה בשל אירוע מזכה בלבד,

ולמעט אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכוח סעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים.