חשבוניות מס המוצאות ע"י רופא

 

 

מאמר המשך למאמר סודיות רפואית מול חובת הגילוי – מיסים כ"ז 5

 

מאת

דני נתנזון, יועץ מס (MBA)

 

מבוא

ברשימה שפרסמנו בחוברת "מיסים" כז/5 העלינו לדיון את סוגיית הסודיות הרפואית מול חובת הגילוי כלפי רשויות המס. לאחרונה, ביום 20 בינואר 2015, הפיצה רשות המסים לפקידי השומה ולמנהלי תחנות מע"מ מסמך שנושאו: הבהרה בעניין הפירוט הנדרש בחשבוניות המוצאות על ידי רופאים (מצ"ב כנספח לרשימה זו).

 

מסמך זה הוצא ע"י רשות המיסים כחלק מתשובת המדינה לבג"צ בעניין ד"ר יוסף ברגר נ' הוועדה לקבילות פנקסים (בג"צ 2285/14), וכדי להימנע מדיון והחלטה בתיק; עתירה זו נמחקה בהסכמת הצדדים (החלטת בית המשפט העליון מיום 22.2.15).

 

סלע המחלוקת בעתירה היה חובת הסודיות החלה על הרופא אל מול חובת הגילוי המלא שדורש פקיד השומה.

 

פקיד השומה ביקש כי כל חשבונית תכלול:

1. שם מלא של המטופל;

2. פירוט מלא של הטיפול שניתן;

3. עלות הטיפול.

 

לדעת פקיד השומה, אלה נדרשים עת רשות המיסים מבקשת לברר את ההכנסה המדווחת על ידי הרופא ואת סבירותה.

 

הנישום טען, כי חיסיון רפואי מונע ממנו למסור פרטים אלה באופן מלא, ולכל היותר הוא יכול לרשום את שם המטופל ואת הסכום שנתקבל. לעיתים תהיה אף מחלוקת לגבי ציון שם מלא של המטופל.

 

לאחר שהוועדה לקבילות פנקסים אישרה את אי-קבילותם של ספרי הנישום (אם כי בחריקת שיניים ובאי-נוחות), הוגשה עתירה לבג"צ כנגדה וכנגד פקיד השומה ומנהל רשות המיסים, שבעקבותיה הודיעה רשות המיסים לבג"צ, כי ספרי הנישום קבילים לכל שנות המס. משמע, הטענה לחיסיון רפואי התקבלה וכך גם אופן הרישום בחשבונית המס: הנישום רשם בהן את שם המטופל, סכום, תאריך ומהות כללית של הטיפול ‑ ניתוח, בדיקה וכד'.

 

כחלק מתשובתה לבג"צ, פרסמה רשות המיסים הנחיה חדשה לרישום חשבוניות מס ע"י רופא. ואולם הרשות עשתה זאת לא מתוך כוונה מלאה, ולהלן אפרט.

 

 

תשובת רשות המיסים לבג"צ

בתשובת המדינה לבג"צ כותב הממונה על עניינים פיסקאליים בפרקליטות המדינה:

 

"בעניין זה מבקשים המשיבים לעדכן, כי אתמול נשלח לפקידי השומה ולמנהלי תחנות מע"מ ברשות המיסים מכתב הבהרה מטעם גב' מירי סביון סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים ומר אורי קליינר היועץ המשפטי לרשות המיסים (העתק מכתב הבהרה מצ"ב לתגובה זו) בו נקבע, כי לאור העובדה שבחלק מהמקרים, המידע הרפואי הוא רגיש במיוחד הרי שלצורך תיאור השירות הנדרש בחשבוניות לפי הוראות ניהול ספרים של רופאים ניתן להסתפק בתיאור כללי של השירות שנתן הרופא (לדוגמא: ניתוח, בדיקה, ייעוץ וכד') וזאת בתנאי שפרטי הטיפול נרשמו ונשמרו ברשומה רפואית שנערכה מכוח חוק זכויות החולה, ובתנאי שהרופא ציין בחשבונית, כי פרטי הטיפול המלאים מופעים ברשומה האמורה ‑ והכול כמפורט במכת ההבהרה."

 

ואכן במכתב לפקידי השומה ולמנהלי תחנות מע"מ מבהירים הגב' סביון ועו"ד קליינר דברים אלה.

 

 

הכללים החדשים

תשובת רשות המיסים מתווה כללים חדשים למילוי חשבונית מס ע"י רופא. הרשות מכירה בסודיות הרפואית אשר עלולה להיות מופרת אם ימולאו כל הדרישות שהציבה בעבר, ועתה יסתפקו הרשויות ברישומים הבאים:

1. תיאור כללי בלבד של השירות שניתן;

2. ציון, ע"ג כל חשבונית, כי פרטי הטיפול המלאים מופיעים ברשומה הרפואית.

 

 

עמדת רשות המסים

במכתב שפרסמה רשות המיסים, הנחתה הרשות את עובדיה לתת הקלה לרופאים - ניתן להסתפק בתיאור כללי בלבד של הפעילות, מתוך הכרה בכך שחלק מהטיפול הרפואי רגיש במיוחד ושציון הפרטים המלאים עלול להפר את הסודיות הרפואית בה מחויב הרופא.

למרות זאת, רשות המיסים מתעלמת מכך שהנושא אינו רק רגיש במיוחד אלא בכלל חסוי ולא ניתן לגילוי ע"י הרופא, ואינה מתייחסת למחלוקת בשאלת הסודיות הרפואית מול חובת הגילוי, שמשמעה, כי לרופא אסור לחשוף מידע רפואי בחשבונית המס ו/או בכל מסמך גלוי אחר.

רשות המיסים נוטלת לעצמה פטרונות על פעילות הרופא ומנחה אותו להצהיר בכל חשבונית מס, שפרטי הטיפול נרשמו ונשמרו ברשומה רפואית שנערכה מכוח חוק זכויות החולה. הרשות דואגת לכך שהרופא יעמוד בכללי חוק זכויות החולה וכי יצהיר על כך בכל חשבונית מס שהוא מוציא. בכך הופכת חשבונית המס ממסמך המעיד על הכנסה עסקית לתצהיר המהווה אסמכתא לקבילות פנקסי חשבונותיו של הרופא, וכתנאי בסיסי להכרה בהקלה לכאורה שניתנה לרופא באי-חשיפת פרטי מטופלים - פרטים אשר אסור לו לפרסם, לאור חוק זכויות החולה, חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ושבועת הרופא.

 

 

ואם יתעורר חשד להעלמת הכנסה

במכתב ההבהרה של רשות המיסים נאמר, בין היתר:

"במקרים בהם במהלך ביקורת בתיק של רופא יתעורר חשד להעלמת הכנסות, יוכל פקיד השומה לדרוש מהרופא לחשוף את המידע הנדרש מהרשומה הרפואית המנוהלת על ידו. במידה והרופא יסרב לבקשה ופקיד השומה סבור כי הסירוב אינו מוצדק והמידע הכרחי על מנת לבקר את נכונות רישומי ההכנסות, יש לפנות לרפרנט המשפטי ולמחלקת קבילות פנקסים בחטיבת השומה."

 

ומה אז? הרפרנט ידרוש מהרופא לחשוף מידע רפואי חסוי? האם יש לרשות המיסים סמכות לדרוש גילוי של רשומות רפואיות חסויות?

 

למעשה, הרשות העלתה את הדיון לרמה היררכית גבוהה מבעבר. קודם לכן, המפקח היה זה שיכול היה להגיע לעימות עם הרופא, לפסול את פנקסי חשבונותיו וכו'; מעתה יהיה זה הרפרנט המשפטי שיכריע בדבר.

 

משמע, אין כאן הכרה אמיתית בחובת הסודיות הרפואית, אלא בחינה שומתית משפטית של תיק הרופא ובחינת הסיכוי לעמוד מולו בעימות משפטי. למעשה, יש כאן המשך התעלמות מכל נושא הסודיות הרפואית.

 

ברצוננו להפנות את תשומת הלב לסעיף 135א לפקודת מס הכנסה:

 

"135א.  (א)    בעל עסק או משלח‑יד חייב, אם דרש זאת ממנו פקיד השומה, למסור לפקיד השומה ידיעות ומסמכים בנוגע לקשריו העסקיים עם ספקיו, לקוחותיו או מי שיש לו אתו קשרים עסקיים, אף‑על‑פי שידיעות ומסמכים אלה אינם דרושים לבירור הכנסתו הוא; ואולם אם הודיע לפקיד השומה תוך 15 יום מיום קבלת הדרישה, כי הדבר כרוך בעבודה מנהלית רבה, חייב הוא לאפשר לפקיד השומה לאסוף בעצמו את הידיעות והמסמכים האמורים.

(ב)    האמור בסעיף קטן (א) אין בו כדי לחייב עורך דין, רופא או פסיכולוג לגלות ידיעות או מסמכים שלגביהם הוא חייב בשמירת סודיות לפי כל דין."

 

משמעות הסעיף ברורה: אסור לרופא לחשוף מידע רפואי. אי לכך, פקיד השומה או הרפרנט אינם יכולים לחייב את הרופא לעשות זאת, תוך הפרה של החוק ושל חובת הנאמנות המוחלטת בה הוא מחויב למטופליו.

 

נראה לי כי בנסיבות אלה ראוי כי הנושא יטופל לעומק ולא כדי לחמוק מפסיקת בג"צ. טוב אם מכתב ההבהרה המתייחס לאופן רישום החשבונית ‑ תצהיר הרופא, והחלק המתייחס לחשד להעלמת הכנסות, ישונו ברוח סעיף 135א לפקודת מס הכנסה, חוק זכויות החולה, חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ושבועת הרופא.

 

ואם סבור פקיד השומה כי יש חשד להעלמת הכנסות, אני מציע כי החומר הרלוונטי יובא בפני שופט, כנהוג במקרים בהם יש חיסיון עורך דין-לקוח. השופט יבחן את החומר, ישקול את טובת הציבור, את הסודיות הרפואית, את זכויות המטופל ואת צרכיו של פקיד השומה, ואז יכריע בדבר הגילוי והחשיפה של הנתונים.

 

כך תישמר מחד גיסא חובת הסודיות של הרופא וזכות הסודיות הרפואית של המטופל, ומאידך גיסא רצונה של רשות המיסים לבחון את ההכנסה המדווחת של הרופא.

 

 

נ ס פ ח

 

כ"ט בטבת תשע"ה

20 בינואר ‏2015

MA5OD1-5-1170-15

 

אל:

פקידי השומה

מנהלי תחנות מע"מ

 

הנדון: הבהרה בעניין הפירוט הנדרש בחשבוניות המוצאות על ידי רופאים

 

בבג"ץ 2285/14 ד"ר יוסף ברגר נ' הועדה לקבילות פנקסים הועלתה סוגיית הפירוט הנדרש על גבי חשבונית שמוציא רופא, בנוגע לתיאור השירות על פי סעיפים 9 ו-9א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973 (להלן: "הוראות ניהול פנקסים"), אל מול חובת הסודיות החלה על הרופאים (בין היתר, מכח סעיף 19 לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 (להלן: "חוק זכויות החולה")).

 

בסעיף 17(א) לחוק זכויות החולה נדרש רופא לתעד את מהלך הטיפול הרפואי ברשומה רפואית שתכלול, בין היתר, פרטים מזהים של המטופל והמטפל וכן מידע רפואי בדבר הטיפול הרפואי שקיבל המטופל.

 

במכתב זה, רופא הינו "מי שמורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים, התשל"ז-1976 (נוסח חדש)".

 

לאור האמור לעיל, ולאור העובדה שבחלק מהמקרים, המידע הרפואי הוא רגיש במיוחד, לצורך תיאור השירות הנדרש לפי הוראות ניהול ספרים של רופאים, ניתן להסתפק בתיאור כללי של השירות שנתן הרופא (לדוגמה: ניתוח, בדיקה, ייעוץ וכד'), וזאת בתנאי שפרטי הטיפול נרשמו ונשמרו ברשימה הרפואית שנערכה מכוח חוק זכויות החולה, ובתנאי שהרופא ציין בחשבונית, כי פרטי הטיפול המלאים מופיעים ברשומה האמורה.

 

במקרים בהם במהלך ביקורת בתיק של רופא יתעורר חשד להעלמת הכנסות, יוכל פקיד השומה לדרוש מהרופא לחשוף את המידע הנדרש מהרשומה הרפואית המנוהלת על ידו. במידה והרופא יסרב לבקשה ופקיד השומה סבור כי הסירוב אינו מוצדק והמידע הכרחי על מנת לבקר את נכונות רישומי ההכנסות, יש לפנות לרפרנט המשפטי ולמחלקת קבילות פנקסים בחטיבת השומה.

 

יובהר כי במידה והמטופל נתן הסכמתו למסירת המידע הרפואי, הרופא מנוע מלסרב למסור את המידע.

 

הנך מתבקש להביא מכתב זה לידיעת העובדים.

 

 

בברכה,

 

 

אורי קלינר, עו"ד

יועץ משפטי רשות המיסים

מירי סביון

סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת

 

 

חשבוניות מס