תפריט ראשי

ייעוץ מס ותכנון אסטראטגי עסקי

המשרד נוסד ב - 1964

tel
whatsapp
mail
waze
facebook
מס הכנסה ומע"מ
תפריט
מס הכנסה ומע"מ עוד...

 

נקודות זיכוי לפעוט

 

תיקון לפקודת מס הכנסה מעניק להורים לילדים קטנים נקודות זיכוי נוספות כסיוע כלכלי.

להלן פירוט נקודות זיכוי ילדים אשר יינתנו החל משנת 2012 בנוסף לנקודות הזיכוי שניתנו עד כה:

 

נקודות זיכוי בגין "גיל 5":

 

בתיקון 170 לפקודה מיום 16/07/2009 (ספר חוקים 2202, חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 170 והוראת שעה) התשס"ט-2009), תוקנו סעיפים 40(ב) ו-66(ג) לפקודה באופן שהורה במשפחה חד הורית שילדיו בחזקתו ואישה נשואה יקבלו נקודת זיכוי נוספת בשנת המס שלאחר שנת הלידה על שנת המס בה ימלאו לילד חמש שנים, בדומה לנקודות הזיכוי הניתנות כיום לילד על גיל 18.

 

במסגרת התיקון האמור, תוקן סעיף 32(1) ונקבע כי הוצאות שהוצאו לשם טיפול בילד או השגחה עליו או לשם טיפול באדם אחר או השגחה עליו לא יותרו בניכוי.

 

נקודות זיכוי בגין "פעוט" וילדים אחרים:

 

בחוק לשינוי נטל המס תוקנו סעיפים 40(ב) ו-66(ג), והוספו נקודות זיכוי בגין "פעוט".

"פעוט"- מוגדר על פי התיקון כילד שטרם מלאו לו ארבע שנים בשנת המס.

 

התיקון קובע כי גבר יהא זכאי, כנגד המס החל על הכנסתו מיגיעה אישית, לנקודות זיכוי בעד

כל אחד מילדיו שהם "פעוטות", כלהלן:

נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו ובשנת המס בה מלאו לו שלוש שנים.

שתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שלאחריה.

 

נקודות זיכוי אלו יינתנו בנוסף לנקודות הזיכוי המגיעות לאישה בגין ילדיה, בהתאם לפקודה.

 

על אף זאת, גבר החי בנפרד, אשר ילדיו בחזקתו וכלכלתם עליו (קרי מקבל גם היום את נקודות הזיכוי בגין ילדים עד גיל 5 ועד גיל 18 כאמור בסעיף (א) לעיל), לא יהא זכאי לנקודות הזיכוי בגין "פעוט" ובמקרה זה, הזכאות לנקודות הזיכוי על פי התיקון תהא של האם אשר ילדיה אינם בחזקתה.

 

הורה חד הורי החי בנפרד, אשר הילדים נמצאים בחזקתו יקבל את נקודות הזיכוי המגיעות בגין ילדים כולל עד גיל 5, ללא קשר למינו.

 

בנוסף נקבע כי, במשפחה בה ישנו "ילד להורה אחד", (זאת בין אם מדובר בגבר ובין אם באישה), יקבל ההורה כנגד הכנסתו מגיעיה אישית נקודות זיכוי בשל "פעוט" הנמצא בחזקתו. וזאת בנוסף לנקודות זיכוי ילדים.

 

"ילד להורה אחד"-

מוגדל כילד שבשנת המס טרם מלאו לו 19 שנים ואחד מהוריו נפטר או שרשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי אחד ההורים.

 

נקודות זיכוי אחת שהייתה קיימת בסעיף 40(ב)(1) הועברה לסעיף 40(ב)(2) לפקודה כך שתינתן רק להורים החיים בנפרד, במקרה זה יקבל בן הזוג שהילדים נמצאים בחזקתו נקודה אחת נוספת בשל העבודה שהוא חי בנפרד ואם ואם כלכלת ילדיהם מחולקת ביניהם, יקבל גם ההורה שהילדים אינם בחזקתו נקודה אחת. 

להלן טבלה המרכזת דוגמאות למתן נקודות הזיכוי בגין ילדים בלבד ובגין מעמדו כהורה

ואינה כוללת נקודות זיכוי אחרות נכון ל- 1.1.2012

(יובהר כי הטבלה כפופה לכל ההסברים לסעיף 2 לעיל)

 

גיל הילד

 -אב- עם "פעוט"

(למעט החי בנפרד

שילד בחזקתו,

ראה טור שני משמאל)

אשה נשואה

עם לד אחד

"הורה אחד"

שבחזקתו ילד

אחד 

הורה

(גבר / אשה)

החי בנפרד

ילד בחזקתו 

הורה

(גבר / אשה)

החי במפרד ומשלם

מזונות ויש לו

"פעוט" שאינו בחזקתו

 שנת לידה

 1

 0.5

 2.5

 1.5

 2

 1

 2

 2

 5

 3

 3

 2

 2

 2

 5

 3

 3

 3

 1

 2

 4

 3

 2

 4

 0

 2

 3

 3

 1

 5

 0

 2

 3

 3

 1

 6 עד 17

 0

 1

 2

 2

 1

 18

 0

 0.5

 1.5

 1.5

 1

 פרוט נקודות

 הזיכוי

 שניתנו לעיל

 "פעוט"

 ילדים

 "חי בנפרד"

 "פעוט"

 ילדים

 "חי בנפרד"

ילדים

 "כלכלת ילדים"

 "פעוט"

 

 

 

 

 

נקודות זיכוי לפעוט

 

אתה זקוק לנו

צור איתנו קשר עוד היום!

 

 

הפעל נגישות

בניית אתרים