שעת הורות

 

"שעת הורות" לעובד קובע, כי עובדת רשאית להיעדר מעבודתה, מתום חופשת הלידה, למשך 4 חודשים מאותו יום, שעה אחת ביום, ללא ניכוי משכרה, בתנאי שהעובדת מועסקת במשרה מלאה. שעה זו כונתה עד כה "שעת הנקה" ועתה כינויה בחוק הוא "שעת הורות".

 

בהתאם לתיקון לחוק, עובד שמועסק במשרה מלאה יהיה רשאי לממש את הזכות לשעת ההורות לבדו או לסירוגין עם בת זוגו בהתקיים התנאים המפורטים להלן:

 

1.   בת הזוג נתנה את הסכמתה למימוש הזכות לשעת ההורות לסירוגין עם בן זוגה או ע"י בן זוגה.

2.   כל אחד מבני הזוג מסר למעסיקו, לא יאוחר מ-21 ימים לפני תום תקופת הלידה וההורות הצהרה חתומה שבה הודיע על הבחירה לממש את הזכות לשעת ההורות עם בן הזוג. אם בני הזוג מסרו הצהרה במועד מאוחר יותר, יהיה העובד רשאי לממש את זכותו 21 ימים לאחר מסירת ההצהרה.

3.   בהצהרה כל אחד מבני הזוג יפרט את מספר הימים ואת הימים המסוימים בשבוע העבודה שבהם יממש את שעת ההורות.

4.   מימוש הזכות לשעת ההורות ייעשה לפי ההצהרה שהצהירו בני הזוג ואולם העובדת ומעסיקה ובן הזוג ומעסיקו רשאים להסכים ביניהם לפי הצורך ובאופן חד פעמי על מימוש הזכות לשעת ההורות באופן שונה מזה שמסרו עליו בהצהרה.

שינוי קבוע במימוש הזכות לשעת ההורות שמסרו בני הזוג בהצהרה ייעשה בהצהרה נוספת

שתימסר למעסיק 21  ימים מראש, ולעניין בני זוג שלפחות אחד מהם עובד במשמרות – חודש מראש.

5.   מכסת שעות ההורות ששני בני הזוג זכאים לממש לא תעלה על מכסת שעות ההורות שהעובדת היתה זכאית לממש לבדה.

 

לעניין עבודה במשמרות - עובדת ובן זוגה שאחד מהם עובד בעבודה במשמרות (בענף התעשייה ובענף המלונאות) רשאים לממש את הזכות לשעת הורות לסירוגין כך שכל אחד מבני הזוג יממש את הזכות לפרקי זמן שלא יפחתו משלושה שבועות כל אחד. בהסכמה של העובד ומעסיקו ניתן להסכים על חלוקה אחרת.

 

"עבודה במשמרות" הנה עבודה שמכסת העבודה היומית המלאה בה היא 20 שעות לפחות שנחלקות לשתי משמרות לפחות.

 

תחילתו של התיקון לחוק חודש מיום פרסומו, קרי מיום 27.8.2016 .

 

 

שעת הורות