תפריט ראשי

ייעוץ מס ותכנון אסטראטגי עסקי

המשרד נוסד ב - 1964

tel
whatsapp
mail
waze
facebook
דיני עבודה
תפריט
דיני עבודה עוד...

 

חופשת לידה

 

החל מיולי 2016, תיקרא תקופת חופשת הלידה "תקופת לידה והורות".

 

חופשת הלידה עומדת מ 8.5.2007 על 14 שבועות במקום 12 שבועות עד מועד זה. מתוכם יכולה העובדת לצאת לחופשת לידה עד שבעה שבועות לפני מועד הלידה הצפוי. עובדת שבמהלך חופשת הלידה אושפזה לתקופה העולה על שבועיים , רשאית להאריך את חופשת הלידה שלה לעד 16 שבועות.

לידת ילד נוסף תזכה את העובדת ב-3 שבועות נוספים בגין כל ילד. אשפוז יילוד לתקופה העולה על שבועיים תאפשר להאריך את חופשת הלידה לעד 16 שבועות.

 

חופשת לידה של אב

עובד שכיר או עצמאי שאשתו ילדה, יוכל לצאת  לחופשת לידה חלקית, בתקופת חופשת הלידה שנותרה מתום ששת השבועות הראשונים שלאחר יום הלידה, ואשר קבלה האשה  עד תום התקופה לה זכאית האשה אם התקיימו כל אלה:

  • אשתו זכאית לחופשת לידה והיא הסכימה בכתב לוותר על חלק מחופשת הלידה המגיעה לה, בתקופה שנותרה מתום ששת השבועות הראשונים שלאחר יום הלידה.
  • אשתו עבדה בתקופה האמורה.

 

אב זכאי ליתרת חופשת הלידה שנותרה לאחר תום ששת השבועות הראשונים שלאחר יום הלידה.  המושג חופשת לידה מתייחס גם לחופשת לידה מוארכת, האב זכאי ליתרת חופשת הלידה, בין אם מדובר בחופשת הלידה הבסיסית בת 14 השבועות ובין אם מדובר בחופשת לידה מוארכת בשל לידת יותר מילד אחד או בשל אשפוז היילודים.

  

תשלום דמי לידה לאב

 

המוסד לביטוח לאומי ישלם לאב חופשת לידה חופשת הלידה ולצורך הטיפול בילדו אם הוא אינו עובד או אינו עוסק במשלח ידו, ובתנאי שמתקיימים כל אלה:

  • הוא עובד או עובד עצמאי.
  • שולמו בעדו דמי ביטוח משכרו כעובד או ששילם דמי ביטוח מהכנסתו כעובד עצמאי
  • אשתו זכאית לדמי לידה לפי פרק זה, בעד אותו פרק זמן, ולא שולמו לה דמי הלידה בעד פרק הזמן המלא כאמו.

החוק קובע באופן מפורש כי לא ישולמו דמי לידה לאב בעד תקופות אלה:

  • תקופה של ששה שבועות רצופים שתחילתם ביום הלידה;
  • תקופה שבעדה שולמו לאשתו דמי לידה;
  • תקופה הפחותה מ- 21 ימים רצופים.

שיעור דמי הלידה

דמי הלידה לאב ליום יחושבו על-פי הכנסתו בשלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו חל היום הקובע לאב שלו, אך הם לא יעלו על 1,459.50 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) ליום.

 

 

חופשת לידה

 

אתה זקוק לנו

צור איתנו קשר עוד היום!

 

 

הפעל נגישות

בניית אתרים